CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s.  

CONSUS INVESTIČNÍ FOND,
a.s. v likvidaci
Formální sídlo zapsané v OR:
Jižní I č.5/783, 141 00 Praha 4

Skutečné sídlo:
tř. Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno
Tel.: 538 728 960
Fax: 545 216 555

Hlavní strana    O společnosti     Výroční zprávy    Informační povinnost    Valné hromady    Zprávy o trestním řízení    Náhrada škody    Dotazy a odpovědi

 

Trestní řízení proti manželům Marešovým, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 3T 14/99 ve věci odcizení portfolia cenných papírů z majetku společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s.

Informace ke dni 15.3.2004

Dne 14.12.2001 Městský soud v Praze rozsudkem sp.zn. 3 T 14/99 a uznal PhDr. Jana Mareše a ing. Albinu Marešovou, vinnými trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 4, trestního zákona a uložil každému z nich trest odnětí svobody v trvání jedenácti let nepodmíněně se zařazením do věznice s ostrahou. Dále jim uložil trest zákazu činnosti spočívající v zákazu veškeré činnosti podléhající povolení podle zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 591/92 Sb. o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů a dále spočívající v zákazu výkonu veškerých funkcí statutárních orgánů v investičních fondech, investičních společnostech a ve společnostech zabývajících se obchodováním s cennými papíry a to každému z nich na dobu deseti let. Dále uložil obžalovaným povinnost nahradit poškozené organizaci CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. škodu ve výši 71600000,- Kč. Ve zbytku pak poškozenou organizaci soud odkázal s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občansko- právních.

Trestný čin spáchali obžalovaní podle výroku rozsudku tak, že v časovém rozmezí od 29.3.1996 do 10.7.1996 v Praze vyvedli akcie z majetku investičního fondu CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s., se sídlem Václavské náměstí 43, Praha 1, prostřednictvím majetkových účtů JUDr. Jany Oberfalcerové u Střediska pro cenné papíry a prostřednictvím převodu za pomoci společnosti Gaudea, s.r.o., se sídlem Praha 8, ulice 1. pluku č. 8 - 10 a Tour 2000 IS, s.r.o., se sídlem Praha 3, Koněvova 141 a to tak, že oba obžalovaní jako jednatelé a jediní akcionáři společnosti Středoevropská burzovní, a.s., se sídlem Praha 2, Odborů 3, nejdříve skoupili větší množství akcií CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s., a od konce roku 1995 vyvíjeli různé činnosti směřující k cíli tento fond ovládnout, postupně různými odměnami a přesvědčováním o nezbytnosti ochrany portfolia investičního fondu přiměli členy představenstva CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s., ve dnech 29.3. a 2.4.1996 k převodu 354.631 kusů akcií třinácti různých akciových společností na soukromý účet JUDr. Jany Oberfalcerové vedený na Středisku pro cenné papíry, kde měly být tzv. deponovány. Již dne 4.4.1996 byly však akcie Žďas, Žďár nad Sázavou, a.s. z tohoto účtu z příkazu obžalované ing. Albiny Marešové, prostřednictvím firmy Gaudea, s.r.o., prodány, dále dne 11.4.1996 obžalovaná zneužila plné moci členů představenstva CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. ing. Antonína Mesteka a ing. Petra Petříčka, neboť na jejich základě dala pokyn společnosti Gaudea. s.r.o., k převodu akcií na účet tohoto obchodníka s cennými papíry, a k jejich prodeji z tohoto účtu, přičemž následně dne 12.4.1996 došlo k prodeji akcií podniku Svoboda grafické závody, a.s. Částku po odečtení provize pro společnost Gaudea,s.r.o., ve výši 31132000,- Kč za prodané akcie Žďas Žďár nad Sázavou a Svoboda grafické závody, a.,s. nechala obžalovaná převést příkazem ze dne 15.4.1996 na účet společnosti Fayol, s.r.o., tyto peníze zde byly vyzvednuty v hotovosti tehdejším právním zástupcem obžalovaných JUDr. Vernerem a předány obžalovaným proti podpisu na stvrzenky společnosti Alma, s.r.o. Dále dne 12.4.1996 byly bezúplatně převedeny na firmu obžalovaných Středoevropská burzovní, a.s. akcie společnosti Kozak Klatovy, a.s., odkud byly rozprodány a peníze do CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. nebyly předány. Zbývající akcie, které byly na účtu obchodníka s cennými papíry Gaudea, s.r.o., zablokovány až do dne 28.6.1996 na základě rozhodnutí odboru kapitálového dozoru Ministerstva financí ČR, nechali po jejich odblokování obžalovaní dne 9.7.1996 (s výjimkou akcií Metal, a.s., které přestaly být v mezidobí veřejně obchodovatelné) převést na nově zřízený účet JUDr. Jany Oberfalcerové, vedený u Střediska pro cenné papíry, přičemž dne 10.7.1996 došlo za využití nosiče informací k pokynu převodu akcií z majetkového účtu JUDr. Jany Oberfalcerové na společnost Středoevropská burzovní, a .s. prostřednictvím diskety společnosti Tour 2000 IS, s.r.o., kterou obžalovaní nechali zakoupit a řídili prostřednictvím nastrčených osob, zejména pak prostřednictvím své sekretářky Vlasty Strykové a dalších zaměstnanců ( tuto společnost nechal z Vlasty Strykové převést na sebe obžalovaný Jan Mareš dne 3.6.1996 ). Akcie pak obžalovaní jménem Středoevropské burzovní, a.s., dále prodali, peníze použili pro svoji potřebu a takto svým jednáním způsobili investičnímu fondu CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s., škodu ve výši nejméně 71600000,- Kč.

Státní zástupkyně a poškozený se vzdali opravných prostředků, obžalovaní si podali proti rozsudku odvolání. Písemné vyhotovení rozsudku bylo účastníkům doručeno téhož dne, kdy byl rozsudek vyhlášen.

S ohledem na novelu trestního řádu byli oba obžalovaní propuštěni na svobodu dne 23.12.2001.
Vrchní soud v Praze dne 4. 12. 2003 konal veřejné zasedání ve věci odvolání obžalovaných, kteří se k jednání nedostavili. Soud konstatoval, že neúčast obžalovaného Mareše nebyla omluvena řádně. Věc obžalované Marešové vyloučil k samostatnému řízení a v řízení pokračoval v nepřítomnosti obžalovaného Mareše, pouze za účasti jeho obhájce. Soud přezkoumal průběh řízení před soudem prvního stupně a jeho rozhodnutí a sám provedl některé důkazy. Odvolání obžalovaného bylo v celém rozsahu usnesením Vrchního soudu v Praze sp.zn. 5 To 30/2002, zamítnuto.

Podle § 139 odst. 1, písm. b), cc) trestního řádu se stal rozsudek, týkající se obžalovaného PhDr. Jana Mareše, vyhlášením usnesení odvolacího soudu o zamítnutím podaného odvolání pravomocným a vykonatelným.

V řízení proti obžalované Ing. Albíně Marešové Vrchní soud v Praze pokračuje.

V návaznosti na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 12. 2003, kterým bylo zamítnuto odvolání obžalovaného PhDr. Jana Mareše, byly ze strany CONSUS INVESTIČNÍHO FONDU, a.s., bez odkladu zahájeny úkony směřující k vymáhání náhrady škody. Dne 23.12.2003 byl podán u Obvodního soudu v Praze podán návrh na nařízení exekuce proti PhDr. Janu Marešovi. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 sp.zn. 33 Nc 7968/2003 ze dne 29.12.2003 byla nařízena exekuce pravomocného a vykonatelného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14.12.2001 sp.zn. 3 T 14/99 k vymožení pohledávky ve výši 71,600.000,- Kč ve prospěch poškozeného CONSUS INVESTIČNÍHO FONDU, a.s. 

Provedením exekuce byl pověřen Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor Exekutorského úřadu Prachatice se sídlem Prachatice, Starokasárenská 192.

Exekutor bez odkladu zahájil úkony v exekučním řízení, zejména zahájil doručování rozhodnutí o nařízení exekuce a vydal též již příkazy na nařízení exekuce prodejem nemovitostí povinného, pokud jde o nemovitosti, které byly zajištěny státním zastupitelstvím ve prospěch náhrady škody poškozenému. Rozhodnutí o pověření exekutora exekucí již nabylo právní moci.

 

Dr. Vratislav Šlajer
generální ředitel CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s.