CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s.  

CONSUS INVESTIČNÍ FOND,
a.s. v likvidaci
Formální sídlo zapsané v OR:
Jižní I č.5/783, 141 00 Praha 4

Skutečné sídlo:
tř. Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno
Tel.: 538 728 960
Fax: 545 216 555

Hlavní strana    O společnosti     Výroční zprávy    Informační povinnost    Valné hromady    Zprávy o trestním řízení    Náhrada škody    Dotazy a odpovědi

 

Stanovisko k dopisu auditora ze dne 18. 6. 2003

Pokud se týká nevypořádaných oceňovacích rozdílů ve výši 243.620 tis. Kč, vznikly v době odcizení portfolia. Odcizené cenné papíry byly na základě doporučení Komise pro cenné papíry odepsány z majetku fondu v tržní ceně, vykazované v době odcizení.

Reálné příjmy CONSUS investičního fondu, které tvoří pouze úroky z ternínovaného vkladu a příjmy z držby cenných papírů (dividendy), skutečně nemohou pokrýt provozní náklady investičního fondu. Investiční fond zastavil obchodování s cennými papíry v únoru 2002 na základě opatření představenstva ze dne 11. 2. 2002. Obchodování s cennými papíry bylo hlavním zdrojem příjmů CONSUS investičního fondu. Důvodem pro zastavení obchodování s cennými papíry byla ta skutečnost, že Komise pro cenné papíry ze dne 4. 2. 2002 rozhodla o odejmutí povolení ke vzniku investičního fondu podle zákona č. 248/1992 S., o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů.

Na základě podstatného snížení vlastního kapitálu by měl CONSUS investiční fond snížit základní kapitál z neuhrazené ztráty a to snížením nominální hodnoty akcií. Jedná se o velmi náročný právní akt, ke kterému investiční fond nepřistoupil.

K hlavním důvodům tohoto dosavadního postupu uvádíme:

K návrhu KCP rozhodl Městský soud v Praze v lednu 2003 o zrušení fondu s likvidací (a jmenoval likvidátora a stanovil mu odměnu). K tomuto návrhu přistoupila KCP a soud své rozhodnutí vydal, přesto, že jim bylo známo, že CIF, a. s. se domáhá u Nejvyššího správního soudu zrušení rozhodnutí o odnětí povolení ke vzniku fondu a v rámci tohoto návrhu dokonce předložení věci Ústavnímu soudu ČR ke zrušení příslušného ustanovení zákona č. 248/1992 Sb.

Pokud nevyřeší Nejvyšší správní soud otázky legality rozhodnutí KCP o “odnětí licence” fondu, je samozřejmě předčasné řešit otázku, která teprve může po vyřešení otázky prvé následovat, tzn. zda fond vstoupí do likvidace. Již proto nezbytně CIF, a. s. reagoval na rozhodnutí Městského soudu v Praze o zrušení s likvidací odvoláním, které bude teprve řešit Vrchní soud v Praze.

Teprve poté, co bude konečným způsobem příslušnými orgány (soudy) rozhodnuto o správnosti či nesprávnosti odnětí povolení ke vzniku fondu a o zrušení fondu s likvidací, lze ze strany našeho investičního fondu na právně fixní (stabilní, definitivní) stav reagovat a učinit příslušná opatření.

Pokud by totiž CIF, a. s. se svými právními kroky uspěl, zanikla by rozhodnutí o “odnětí licence” a též o zrušení fondu s likvidací. Pokud by k takovému výsledku nedošlo, popř. pokud by sama valná hromada fondu rozhodla o vstupu do likvidace, opět by to mělo specifické důsledky, které nyní nelze přijímat a na takovém základě činit ekonomická a finanční rozhodnutí či účetní opatření.

Za Komerio Trade, a. s. – účetní firmu, která zpracovává účetnictví ještě pro další 4 investiční fondy, sděluji, že drobné chyby, které se objevily v ročních výkazech (hotovost v pokladně vykázaná společně s bankovním účtem) v důsledku nedostatečné metodiky, jsme vyřešili s Komisí pro cenné papíry telefonicky. Nestalo se nám, že by KCP některému z fondů zaslala obdobný dopis, který zaslala CONSUS investičnímu fondu o úmyslném zkreslování údajů o stavu hospodaření.

Komerio Trade, a. s. – účetní firma CIF, a. s.

v.z. Těhlová

Zpět