CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s.  

CONSUS INVESTIČNÍ FOND,
a.s. v likvidaci
Formální sídlo zapsané v OR:
Jižní I č.5/783, 141 00 Praha 4

Skutečné sídlo:
tř. Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno
Tel.: 538 728 960
Fax: 545 216 555

Hlavní strana    O společnosti     Výroční zprávy    Informační povinnost    Valné hromady    Zprávy o trestním řízení    Náhrada škody    Dotazy a odpovědi

 

Změny v pololetní zprávě 2003 oproti výroční zprávě za rok 2002

V době, kdy se schází valná hromada, aby schválila hospodářský výsledek za rok 2002, jsou známy již hospodářské výsledky za 1. pololetí roku 2003 a zpracována pololetní zpráva podle metodiky Komise pro cenné papíry.

V porovnání 1. pololetí 2003 s výroční zprávou za rok 2002 došlo k těmto změnám:

1. Čistý obchodní majetek (vlastní kapitál) CONSUS investiční fond byl k 31. 12. 2002 vykazován ve výši 61.656 tis. Kč, k 30. 6. 2003 došlo ke snížení na 30.160 Kč.

Pokles vlastního kapitálu o 31.496 tis. Kč vznikl tím, že byla v měsíci dubnu 2003 na základě rozhodnutí představenstva ze dne 7. 4. 2003 proúčtována opravná položka k pohledávce za manželi Marešovými o dalších 35.089 tis. Kč. Opravná položka k této pohledávce nyní představuje 100 %. Tím byl splněn i požadavek Komise pro cenné papíry v tom smyslu, že když CONSUS IF nemá k dispozici reálnou hodnotu zajištěných nemovitostí, které zůstaly v majetku souzených, považuje za vynaložení odborné péče ocenění této pohledávky nulovou hodnotou. Opravná položka spolu s hospodařením CONSUS IF představuje ztrátu ve výši 35.993 tis. Kč. Přes tento účetní postup CIF, a. s. stále plně usiluje s podnikatelskou péčí o majetek fondu a jeho dosažitelnost. Příkladem uvádíme sledování a maření podvodů Marešových při operacích s nemovitostmi (viz probíhající přešetřování našeho trestního oznámení ohledně transferů nemovitostí v centru Prahy – ul. Odborů a Vodičkova) nebo žalobu na neplatnost transferu pozemků v Kladně.

Dalším významným vlivem na změnu výše vlastního kapitálu má hodnota portfolia cenných papírů v majetku fondu, která je k daným datům ohodnocena průměrnými cenami zveřejňovanými Střediskem cenných papírů. Portfolio se za 1. pololetí 2003 oproti stavu ke konci roku 2002 nezměnilo, ale jeho tržní cena vzrostla o 4.497 tis. Kč.

 

2. K posunu došlo u dvou vleklých soudních řízení (bod 25 Výroční zprávy v porovnání s bodem 19 Pololetní zprávy).

K žalobě na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem, původně vedené CIF, a. s. proti ČR – Ministerstvu financí ČR (posléze ČR – Komisi pro cenné papíry), kdy žalobce neuspěl ani se svým dovoláním k Nejvyššímu soudu ČR, pokoušel se o zvrat situace ústavní stížností u Ústavního soudu ČR. Nebyl však úspěšný a dne 18. 6. 2003 obdržel usnesení Ústavního soudu ČR, jímž tento soud stížnost odmítl, neboť neshledal v postupu obecných soudů porušení ústavních principů zaručujících spravedlnost výkonu soudní moci.

V trestním řízení proti manželům Marešovým, kteří podali odvolání proti již v pořadí rřetímu odsuzujícímu rozsudku Městského soudu v Praze (jímž byli odsouzeni pr podvod k vysokému trestu odnětí svobody a zákazu činnosti, z našeho pohledu však především k náhradě škody 71,6 mil. Kč fondu) bylo Vrchním soudem v Praze nařízeno odvolací veřejné zasedání, které proběhlo 15. 7. 2003, odročeno v důsledku obstrukcí obžalovaných. Pokračování veřejného zasedání je nařízeno na 29. a 30. 9. 2003.

V ostatních bodech pololetní zprávy k 30. 6. 2003 v porovnání s výroční zprávou za rok 2002 je hodnocen jiný časový úsek z hlediska hospodářského vývoje.

Komerio Trade, a. s. – účetní firma CIF, a. s.

v. z. Těhlová

Zpět